Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 20 kwiecień 2018

Posiedzenia Rady Gminy

Obrady XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice.

Informuje się, że dniu 4 kwietnia 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXVI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXVI -  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 4 kwietnia 2018 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.   Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) podziału Gminy Marklowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – ref. Sekretarz Gminy,
b) upoważnienia Wójta Gminy Marklowice do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu ”Pogłębianie i rozwój współpracy gmin Stonava i Marklowice”  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – ref. Zastępca Wójta.
4. Zamknięcie obrad  XXXVI Sesji Rady Gminy Marklowice.

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 8 marca 2018 roku

Informuje się, że dniu 8 marca 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 8 marca 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 1 lutego 2018 roku.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5.  „Remonty obiektów gminnych” - ref. Zastępca Wójta.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu styczniu 2018 r. - ref.  Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) podziału Gminy Marklowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Marklowice,
b) warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
c) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2018 r.,
d)  zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
8. Do wiadomości pismo:
a) OPS Marklowice w sprawie  rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny …)
b) GZOPO w sprawie wysokości rocznych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie obrad  XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 1 lutego 2018 roku

Informuje się, że dniu 1 lutego 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXIV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 1 lutego 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku.
4. Interpelacje radnych.
5. Analiza potrzeb, planów i możliwości inwestycyjnych Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Wójt Gminy.

6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu grudniu 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f)  ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat do Związku Radny Wiesław Mika.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice obejmującego centralną część gminy,  o pow. ok. 56 ha,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie:"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w Marklowicach,
c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2018”,
d)  warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
e) regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania tych świadczeń,
f) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,

8. Wolne głosy, wnioski i  zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zamknięcie obrad  XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 20 grudnia 2017 roku

Informuje się, że dniu 20 grudnia 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 20 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 28 listopada 2017 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu listopadzie 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela,

6.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego – ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,
b) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Marklowice  lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – ref. j.w.
c)  określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – ref. Zastępca Wójta.
d) uchwalenie budżetu gminy Marklowice na 2018 rok - ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,
1/ przedstawienie projektu uchwały,
2/ przedstawienie opinii i wniosków komisji,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Marklowice uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Marklowice,
4/ głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2018 rok.
e) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2018-2023 - ref. j.w.
1/ przedstawienie projektu uchwały
2/ przedstawienie opinii komisji,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały w sprawie WPF gminy Marklowice na lata 2018-2023,
4/ głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2018-2023.
f)  zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2017-2023.

7. Przyjęcie Planów Pracy na 2018 rok:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

8. Przyjęcie Sprawozdań z działalności w roku 2017:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Zamknięcie obrad  XXXIII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Informuje się, że dniu 28 listopada 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad
XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 28 listopada 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 26 października 2017 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu październiku 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Sekretarz Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój - ref. delegat do Związku Zastępca Wójta,
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat do Związku Radny Wiesław Mika.

6. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018",

b) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice,

d) stanowiska na temat realizacji napraw szkód powstałych na skutek prowadzonej przez Polską Grupę Górniczą sp. z o. o. w Katowicach Oddział KWK ROW eksploatacji górniczej na terenie Gminy Marklowice.

e) stawek podatku od nieruchomości,

f) ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągu sieci kanalizacyjnej,

g) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok,

h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2017-2023.

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 6

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00